รู้จักกับ กองร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ตร.

กองร้องทุกข์ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สำนักงาน ก.ตร.) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์

พิทักษ์รักษามาตรฐานระบบคุณธรรมในการพิจารณาเสนอเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ

อำนาจหน้าที่

กองร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ตร.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1)พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการร้องทุกข์ในกรณีที่ กฎ ก.ตร.กำหนดให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

2)ดำเนินการและประสานงานคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร.หรืออนุกรรมการ ก.ตร.ในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์

3)ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร.ตามที่ได้รับมอบหมาย

4)ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ตร.หรืออนุกรรมการ ก.ตร.มอบหมาย

5)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

-------------------------------------------------------------