รายชื่อข้าราชการตำรวจ กองร้องทุกข์

พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ ผบก.รท.
พ.ต.อ.ณ้ฐพงษ์ พูลน้อย รอง ผบก.รท.
พ.ต.อ.ณ้ฐพล สุวชาติ รอง ผบก.รท.
พ.ต.อ.หญิง อุษา รัตนภาสุร รอง ผบก.รท.
ร.ต.อ.หญิง ปราณี มณีช่วง นว.(สบ ๑) ผบก.รท.
  ฝ่ายอำนวยการ  
พ.ต.อ.พันเลิศ พัฒนาดี ผกก.ฝอ.รท.
พ.ต.ท.สุนทร สิทธิยานันท์ รอง ผกก.ฝอ. รท.
พ.ต.ต.ชยากร พันธุสาคร สว.ฝอ. รท.
ร.ต.อ.มงคล นนท์ธีระโรจน์ สว.ฝอ. รท.
  กลุ่มงานพิจารณา ๑  
พ.ต.อ.สมเกียรติ เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ท.สรพัศ คำพานิช รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ท.ส่งศักดิ์ สาธราลัย รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ท.วีรพันธ์ สารธรรม รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ท.พรชัย คงแก้ว สว.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ท.สัญญา นิลนพคุณ สว.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
พ.ต.ต.หญิง ฐิตาภรณ์ ลิ้มจรูญ สว.กลุ่มงานพิจารณา ๑ รท.
  กลุ่มงานพิจารณา ๒  
พ.ต.อ.ธัชพล สิทธิวงค์ ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ท.ยุทธชัย  ทรงอภิรัชต์ รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ท.สมชาย  เทพรักษ์ รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ท.มนต์ชัย อรุณส่องแสงดี รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ท.วิสุทธิ์ พรบุญญพัฒน์ สว.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ท.วันชัย วิริยะสุนทรวงศ์ สว.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.
พ.ต.ต.หญิง กมลวรรณ บรรลือหาญ สว.กลุ่มงานพิจารณา ๒ รท.

คำถามที่น่าสนใจ

๑. การร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. จะต้องทำหนังสือถึงผู้ใดและมีขั้นตอนอย่างไร

- การร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. จะต้องทำหนังสือถึงประธาน ก.ตร. หรือเลขานุการ ก.ตร. และยื่นที่สำนักงาน ก.ตร. หรือส่งทางไปรษณีย์ (ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐)

๒. การร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร

- ต้องเป็นกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เช่น พลตำรวจตรีดำ ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มีคำสั่งให้ สิบตำรวจตรีแดง ไปปฏิบัติราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากหน้าที่ประจำ หากสิบตำรวจตรีแดงเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมกับตน และต้องการให้มีการแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ก็สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ได้ แต่ถ้าผู้ที่ออกคำสั่งให้ สิบตำรวจตรีแดง ไปปฏิบัติราชการนั้นเป็นผู้กำกับการ สภ.เมืองตราด กรณีเช่นนี้ สิบตำรวจตรีแดง ไม่สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ได้ แต่สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้