พล.ต.ต.กฤษณะ สุขสมบูรณ์

ผู้บังคับการกองร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ภาพการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ 18 ตุลาคม 2564

กองร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 18 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 0 2205 3860 แฟกซ์ : 0 2252 6444