พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน

ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

                           ภาพการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

                           กองร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 18 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330  โทร : 0 2205 3860 แฟกซ์ : 0 2252 6444

                             E-mail : saraban_cd.pc@police.go.th