พล.ต.ต.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ

ผู้บังคับการกองร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ภาพการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ 17 กันยายน 2564

กองร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 18 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 0 2205 3860 แฟกซ์ : 0 2252 6444