พล.ต.ต.

พล.ต.ต.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ

ผู้บังคับการกองร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ภาพการประชุม อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563

กองร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 18 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 0 2205 3860 แฟกซ์ : 0 2252 6444

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีบำเพ็ญกุศล

ันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้าราชการตำรวจกองร้องทุกข์ สังกัดสำนักงานณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุลศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9